Integritetspolicy 

Integritetspolicy  – Kontaktdagen AB

 

  1. De personuppgifter som kommer Kontaktdagen AB tillhanda behandlas av Kontaktdagen AB för följande ändamål: 

     1.1. Utforma kommande års mässa och därtill knutna event (“Kontaktdagen”). 

     1.2. Genomföra förbättringar av Kontaktdagen.

1.3. Marknadsföring av Kontaktdagen.

     1.4. Möjliggöra kommunikation med besökare, utställare, funktionärer och andra berörda avseende Kontaktdagen. 

2. De personuppgifter som behandlas är namn, telefonnummer, mobilnummer, email. Personen som uppgifterna avser kallas nedan den ”registrerade”. 

3. Behandling av uppgifterna har laglig grund i artikel 6.1 (a) alternativt (b) i Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

4. Kontaktdagen AB lagrar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till krav enligt lag samt ändamålen för behandlingen. Lagring sker som längst i 15 år.

5. Kontaktdagen AB har en skyldighet att på begäran lämna ut den registrerades personuppgifter. Begäran lämnas Kontaktdagen AB:s kontaktperson som finns angiven i punkt 9.

6. Den registrerade har rätt att:

     6.1. Ansöka om och få en rättelse av sina personuppgifter.

     6.2. Återkalla sitt samtycke.

     6.3. Klaga på och begränsa behandlingen av sina personuppgifter.

     6.4. Få sina personuppgifter raderade.

     6.5. Inge klagomål om behandlingen av sina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

7. Begäran av den registrerade att utnyttja viss rättighet lämnas till Kontaktdagen AB:s kontaktperson som finns angiven i punkt 9.

8. Ges inte samtycke till behandlingen måste kontakten med Kontaktdagen AB istället för mail och online-baserade formulär ske via telefon.

9. Kontaktdagen AB (box 2043 75002 Uppsala, Organisationsnr: 556703-0084) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som lämnas i detta formulär. Kontaktperson för Kontaktdagen AB är Elin Taraldsson, Vice VD, som nås via mail vicevd@kontaktdagen.se och telefon 076- 162 32 22.